Úvodná stránka + Rekonštrukcie panelových domov + Zahraničné poznatky

Zahraničné poznatky

S obnovou budov a revitalizáciou miest v zahraničí sú bohaté skúsenosti. V niektorých krajinách začali s obnovou budov a najmä obnovou bytového fondu už po prvom ropnom šoku, čo znamená, že majú viac ako dvadsaťročné poznatky. Tento fakt spôsobil, že v mnohých krajinách majú obnovených 70-80 % bytového fondu a dnes sa môžu venovať ďalšiemu skvalitňovaniu postupov obnovy budov. Dlhodobé skúsenosti z vyspelých krajín ako sú Francúzsko, Holandsko, Dánsko, ale v súčasnosti aj Fínsko a Česká republika dokazujú, že taký dôležitý program nie je možné zvládnuť bez účasti štátu.
Prístup týchto krajín dokazuje, že sa postupne prechádza od podpory novej výstavby k výraznejšej štátnej podpore obnovy bytového fondu. Vychádza sa zo skúsenosti, že investície do opráv a modernizácie sa omnoho efektívnejšie a viac zhodnocujú.

Prínosy koncepcie obnovy budov

  • predĺženie životnosti - vypočítaný efekt predĺženia životnosti jednej obnovy budov je 27,5 roka,
  • energetické úspory - úspora 15 GJ/1byt, rok, čo pri 166 tisíc bytov predstavuje úsporu 2,4 PJ/rok. Zateplením 4 bytov sa vytvorí úspora na vykurovanie 2 nových bytov,
  • vložená 1 Sk do obnovy bytového fondu prináša ročne 0,53 Sk úspor do ŠR, z toho 0,36 Sk cez stavebníctvo a 0,17 Sk v ostatných odvetviach,
  • zníženie chorobnosti - ročné náklady z dôvodov hygienických nedostatkov na liečebnú starostlivosť sú 860 mil. Sk a príspevky do poisťovní i fondu zamestnanosti 130 mil. Sk, spolu 990 mil. Sk,
  • zvýšenie zamestnanosti - pri uvažovaní ročnej produktivity práce 500 tis. Sk a realizovaní komplexnej obnovy 10 000 bytov/rok, bude poskytnutá pracovná príležitosť pre 10 000 pracovníkov.

Životnosť sa u bytových domov postavených tradičnou technológiou uvažuje 100 rokov, u panelových 80 rokov. Dosiahnutie takejto životnosti je podmienené výmenou opotrebovaných konštrukcií a technického zariadenia budov (TZB) a je závislé od pravidelnej údržby a opráv. V prípade, že sa pravidelná obnova a údržba budov neuskutočňuje, životnosť bytových domov sa znižuje a to u budov postavených tradičnou technológiou stavania na 80 rokov a u panelových na 65 rokov.
Počas životnosti budovy je potrebné uskutočniť 2 - 3 x obnovu stavebných konštrukcií a technických zariadení. Realizáciou týchto cyklov obnovy budovy je možné predĺžiť životnosť budov na 120 rokov.

Životnosť niektorých materiálov, stavebných konštrukcií a technických zariadení budov (za predpokladu vykonávania údržby) je nasledujúca:

Fyzický stav budov nezávisí len na veku budov. Bytový fond postavený po roku 1980 s vrstvenými obvodovými plášťami (75 000 bytov) je v užívaní maximálne 19 rokov, ale už sa prejavujú vážne nedostatky, ktoré je potrebné v rámci opravy odstrániť. Na bytových domoch postavených v rokoch 1983 -1992 v panelových stavebných sústavách P1.14, P1.15 a PS-82 (175 tisíc bytov) sa prejavujú významné poruchy stavebných konštrukcií aj napriek ich nízkemu veku, ktoré je potrebné v rámci opráv odstrániť.
Výsledky diagnostikácie potvrdili, že u časti výstavby sa objavujú statické nedostatky prechádzajúce do systémových porúch, nízka tepelnoizolačná schopnosť vyvolávajúca hygienické nedostatky, vysokú energetickú náročnosť budov a užívateľské nedostatky spojené s prekročením životnosti technického zariadenia budov.

Autor: Ing. Miroslav BUOCIK, MVVP SR